การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การดำเนินการตามมาตราฐาน ITA

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA) สำนักงาน ป.ป.ท.

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลน้ำปาด

คำชี้แจง :
            (1) คำสั่งแต่งตั่งปี 2561
            (2) คำสั่งแต่งตั้งปี 2562

3. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลน้ำปาด

4. แผนผังการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลน้ำปาด

5. ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงาน,ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โรงพยาบาลน้ำปาด

6. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน :
            (1) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน้ำปาด
            (2) ร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : nampad_hospital@hotmail.com
            (3) ร้องเรียนผ่านการส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลน้ำปาด" เลขที่ 15 หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
            (4) มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด (ห้องเบอร์ 10)

7.รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลน้ำปาด

8. สรุปผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านบริการทั่วไป 218

คำชี้แจง :
            (1) สรุปข้อร้องเรียนปี 2561
            (2) สรุปข้อร้องเรียนปี 2562

9.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลน้ำปาด

ประกาศมาตรฐาน ITA

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-337 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญิติ "สถานพยาบาล" (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ "การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ"

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ : EBIT

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน( Complaint Management Standard Operation Procedure )

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลน้ำปาด

แบบฟอร์มขอนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต โรงพยาบาลน้ำปาด (ITA)

แบบฟอร์มขอนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต (ฟอร์มโรงพยาบาลน้ำปาด แนบเพิ่มเติม)


คำถามที่พบบ่อย

การทุจริตในภาครัฐ หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ : หมายความว่ากระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(3) การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ
(4) การกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล     กฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ผู้ใดสามารถกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐได้บ้าง

คำตอบ : ได้แก่ (1) ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          (2) ผู้ที่ได้พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำอย่างไร

คำตอบ : การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตในภาครัฐจะกระทำด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้โดย
(1) กล่าวหาต่อพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
(2) กล่าวหาโดยร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องแล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 30 วัน

หากประสงค์จะกล่าวหา แต่ไม่อยากเปิดเผยตนสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : กระทำได้ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจาต่อพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึ่งจะทำการบันทึกการกล่าวหาไว้ หากผู้กล่าวหาแจ้งว่าไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน ห้ามพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เป็นการสำแดงตัวของผู้กล่าวหา หากพนักงาน ป.ป.ท.หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือผู้ใดนำไปเปิดเผยจะมีความผิดตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : การดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านป้องกันและด้านปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแล้ว ย่อมทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้แทนภาคประชาชนให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายได้