ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกในโรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563

1 ก.ค.2563

1 ก.ค.2563 - 30 ก.ค.2563

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเสื่อม) ประจำปี 2563

24 เม.ย.2563

24 เม.ย.2563 - 30 ก.ย.2563

 

ประกาศมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจร

12 ก.พ.2563

12 ก.พ.2563 - 30 ก.ย.2563

 

การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

8 ม.ค.2563

8 ม.ค.2563 - 30 ก.ย.2563

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2 ม.ค.2563

2 ม.ค.2563 - 2 ก.พ.2563

 

การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

27 ธ.ค.2562

27 ธ.ค.2562 - 30 ก.ย.2563

 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

13 ธ.ค.2562

13 ธ.ค.2562 - 30 ก.ย.2563

 

ประการศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

12 ธ.ค.2562

12 ธ.ค.2562 - 30 ก.ย.2563

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

12 ธ.ค.2562

12 ธ.ค.2562 - 12 ม.ค.2562

 

แบบประเมินตนเองตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม 9 ขั้นตอน

21 ต.ค.2562 21 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์

21 ต.ค.2562 21 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำปาด

21 ต.ค.2562 21 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

18 ต.ค.2562 18 ต.ค.2562 - 18 พ.ย.2562
 

ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลน้ำปาด

17 ต.ค.2562 17 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

2 ต.ค.2562 2 ต.ค.2562 - 2 พ.ย.2562
 

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารพักพยาบาล

17 ก.ย.2562 17 ก.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แบบรายงานการรับตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT (EB1-EB26) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562

6 ก.ย.2562 6 ก.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ในรอบเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2562

27 ส.ค.2562 27 ส.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 3

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 30 ต.ค.2562
 

ระเบียบวาระประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกเปลียนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 30 ต.ค.2562
 

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 30 ต.ค.2562
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562

25 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย.2562 - 30 ต.ค.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว)อาคาร ๓ชั้น

3 เม.ย.2562 3 เม.ย.2562 - 30 ต.ค.2562
 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง EB2

21 มี.ค.2562 21 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ.สขร.1) ไตรมาส 2

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 1 มิ.ย.2562
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 1 มิ.ย.2562
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำปาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

13 มี.ค.2562 13 มี.ค.2562 - 27 มี.ค.2562
 

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำปาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

6 มี.ค.2562 6 มี.ค.2562 - 8 มี.ค.2562
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5 มี.ค.2562 5 มี.ค.2562 - 19 มี.ค.2562
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง

21 ก.พ.2562 21 ก.พ.2562 - 21 มี.ค.2562
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบ2561

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ขอส่งแผนค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์

5 ก.พ.2562 5 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศแผนจัดซื้อ / จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 055-481018-338

16 ม.ค.2562 16 ม.ค.2562 - 19 ม.ค.2562
 

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

24 ธ.ค.2561 24 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พ.ย.2561 1 พ.ย.2561 - 7 พ.ย.2561
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบกระมาณ พ.ศ.2562

24/10/2561 24/10/2561 - 23/11/2561
 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24/10/2561 24/10/2561 - 23/11/2561
 

กำหนดมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ, กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลน้ำปาด

1 ต.ค.2561 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 (ครึ่งปีแรก) รพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

04/06/2561 04/06/2561 - 30/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงข่ายข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 โครงการ

11/06/2561 11/06/2561 - 30/06/2561
 

การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561

12/06/2561 12/06/2561 - 30/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุกลุ่มงานการจัดการ

12/06/2561 12/06/2561 - 18/06/2561
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

11/06/2561 11/06/2561 - 30/06/2561
 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ และคำสั่งคณะกรรมการ ITA

 - คำสั่ง202ITA

 - คู่มือทับซ้อน 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมความเสี่ยง

 - คำสั่ง12411062018143230

 - แผนปฏิบัติความเสี่ยง11062018160505

 - ระบบงานบริหารความเสี่ยง11062018143342

 - รายงานระบบความเสี่ยง38511062018143438

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561