ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (หน่วยบริการ)

11 ต.ค.64

30 ก.ย.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เภสัชกรรม)

1 ต.ค.2564

1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย.2564

30 ก.ย.2564 - 11 ต.ค.2564

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานเภสัชกรรมฯ

21 ก.ย.2564

21 ก.ย.2564 - 30 ก.ย.2565

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการหน่วยไตเทียม

7 ก.ค.2564

7 ก.ค.2564 - 30 ก.ย.2564

 

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28 พ.ค.2564

28 พ.ค.2564 - 30 ก.ย.2564

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพอเศษ มีห้องน้ำ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ค.2564

27 พ.ค.2564 - 30 ก.ย.2564

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 เม.ย.2564

26 เม.ย.2564 - 26 พ.ค.2564

 

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer) โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ต.ค.2563

26 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564

 

ประกวดราคาซื้อยา Salmeter/Fluticasone Propionate Evohaler 25/250 mcg 120 dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ต.ค.2563

12 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

2 ต.ค.2563

2 ต.ค.2563 - 31 ต.ค.2564

EB1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน      
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3      
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

EB2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์      
1.2 นโยบายของผู้บริหาร      
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน      
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน      
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน      
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน      
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH      
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม      
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562      
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552      
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560      
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน      
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)      
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน      
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)      
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน       
5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)      
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี      
9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง      
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่      
9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)      
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน       
11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)       

EB3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      

EB4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ    
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ      
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564    
2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตามแผนไตรมาส 2    
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)      
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
3.3 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563  
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563  
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563  
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564    
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564    
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2564    
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564    
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564    
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2564    
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564  
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2564  
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2564  

EB5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563  
  ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563  
  ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563  
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564  
  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564  
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
  ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564    
  ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564    
  ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564  
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
  ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564  
  ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564  
  ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564  
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน       

 

EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ที่ออกโดย ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ใช้คำสั่งหรือประกาศอย่างเป็นทางการของจังหวัด      
3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ      
4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ต้องเป็นของปีงบประมาณพ.ศ. 2564      
5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ต้องเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้าใช้หลักเกณฑ์เดิมของปีที่แล้วต้องเวียนใหม่)      

EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก      
3. ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)    

EB9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2564

  ลำดับ   หัวข้อ   ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
            1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
                              1.1 บันทึกข้อความ      
                              1.2 โครงการ      
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ฯ      
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่      
4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่      
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดกิจกรรม      
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)   
  3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)        
  3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)      
4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม        
           

EB11 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน​

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข    
  2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564      
  2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564      
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564        
  3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564      
4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง      

EB12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน          
  1.2 โครงการ / กิจกรรม        
2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ        
3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ        
4.  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ        
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน        
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
7. เอกสารเผยแพร่      

EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน      
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน      
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน      

EB14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. 2.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของ รัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
2.2 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
     
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม      
4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3      
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB15 : หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ      
4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ      
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น      
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน      
3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)      
4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน      

EB17 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)        
  1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ      
  แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)    
  แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)    
  2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB19 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

  ลำดับ   หัวข้อ   ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน         
2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน         
3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 9 ขั้นตอน ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน         
4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน         
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น      
2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน      
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน      
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน      
5. แบบฟอร์ม      

EB21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปีงบประมาณ 2564

  ลำดับ   หัวข้อ   ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
  1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ         
   1.2 โครงการ         
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน         
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน         
4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน         
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม         

EB22 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ปีงบประมาณ 2564

  ลำดับ   หัวข้อ   ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ
   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ      
   1.2 โครงการ      
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องมีรายชื่อผู้เข้าอบรม รพ.สต.เข้ารับการ
อบรมด้วย หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อาจมีรายชื่อผู้เข้าอบรมจากความร่วมมือจากชุมชน
     
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม + ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์      
4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”      
5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม      
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB23 : หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …”

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.  หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” +ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์      
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...      
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG      
4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง      
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

 ลำดับ  หัวข้อ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)      
2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี 2564      
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน      
4. แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์และคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน      
5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ตามแบบรายงานที่กำหนด      
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ      

EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(1 ก.ย.2563) รายงานติดตามการดูแลผู้ป่วย NCD เดือนสิงหาคม 2563 (section4-63-EB25)

(18 พ.ค.2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM,HT) คปสอ.น้ำปาด ปี พ.ศ. 2563 

(8 เม.ย.2563) สรุปวาระการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 4/63 

(5 ต.ค.2562) คำสั่งคณะกรรมการ คปสอ.น้ำปาด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 

(1 ม.ค.2563) แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต คปสอ.น้ำปาด 

EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

(11 มี.ค.2563) ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก 

(11 มี.ค.2563) ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก 

 

ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง งานชันสูตร โรงพยาบาลน้ำปาดประจำปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗)จำนวน ๑ รายการ 

12/03/2561 12/03/2561 - 18/03/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑๒ รายการ

06/03/2561  06/03/2561 - 12/03/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๔ รายการ

 20/03/2561 20/03/2561 - 26/03/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑๐ รายการ

 16/05/2561 16/05/2561 - 22/05/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

15/05/2561  15/05/2561 - 22/05/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

 10/05/2561

10/05/2561 - 16/05/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 14/03/2561 14/03/2561 - 20/03/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

 23/03/2561 23/03/2561 - 30/03/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

 15/05/2561 15/05/2561 - 22/05/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 22/02/2561

22/02/2561 - 28/02/2561 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๔ รายการ

 22/02/2561 22/02/2561 - 28/02/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

22/02/2561  22/02/2561 - 28/02/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๓ รายการ

14/02/2561  14/02/2561 - 20/02/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 16/01/2561 16/01/2561 - 22/01/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 16/02/2561 16/02/2561 - 22/01/2561 
 

ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน-รายเดือน) ตำแหน่ง จพ.พัสดุ,พนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กายภาพ) 27 ก.ย.2564 27 ก.ย.2564 - 27 ต.ค.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 4/2564 22 ก.ย.2564 22 ก.ย.2564 - 24 ก.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง จพ.พัสดุ,พนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กายภาพบำบัด) 15 ก.ย.2564 15 ก.ย.2564 - 15 ต.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างบริการ(รายเดือน)และ(รายวัน) ตำแหน่ง จพ.พัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กายภาพ) 26 ส.ค.2564 26 ส.ค.2564 - 26 ก.ย.2564
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 30 มิ.ย.2564 30 มิ.ย.2564 - 30 ก.ค.2564
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ 21 มิ.ย.2564 21 มิ.ย.2564 - 21 ก.ค.2564
  ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 1 มิ.ย.2564 1 มิ.ย.2564 - 30 มิ.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 29 เม.ย.2564 29 เม.ย.2564 - 30 พ.ค.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง "พนักงานการเงินและบัญชี" 27 เม.ย.2564 27 เม.ย.2564 - 30 พ.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 20 เม.ย.2564 20 เม.ย.2564 - 31 พ.ค.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 เม.ย.2564 5 เม.ย.2564 - 30 เม.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) 24 มี.ค.2564 24 มี.ค.2564 - 30 มี.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) 17 มี.ค.64 - 23 มี.ค.64 17 มี.ค.2564 17 มี.ค.2564 - 23 มี.ค.2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 16 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564 - 30 ก.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์ 4 ก.พ.2564 4 ก.พ.2564 - 28 ก.พ.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์ 1 ก.พ.2564 1 ก.พ.2564 - 28 ก.พ.2564
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 29 ม.ค.2564 29 ม.ค.2564 - 5 ก.พ.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ 25 ม.ค.2564 25 ม.ค.2564 - 29 ม.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) จำนวน 1 ตำแหน่งคือ นักเทคนิคการแพทย์ 18 ม.ค.2564 18 ม.ค.2564 - 25 ม.ค.2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 4 ม.ค.2564 4 ม.ค.2564 - 30 ก.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 30 ธ.ค.2563 30 ธ.ค.2563 - 30 ม.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 8/2563 28 ธ.ค.2563 28 ธ.ค.2563 - 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่งคือพนักงานช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยทันตแพทย์ 18 ธ.ค.2563 18 ธ.ค.2563 - 25 ธ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 27 พ.ย.2563 27 พ.ย.2563 - 15 ธ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 18 พ.ย.2563 18 พ.ย.2563 - 25 พ.ย.2563
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ย.2563 10 พ.ย.2563 - 19 พ.ย.2563
 

ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Chemistry Analyzer) 23/12/2562 23/12/2562 - 23/01/2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2561 26/09/2561 - 02/10/2561
 

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ma แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดานจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ซองซิปใสขนาด ๙*๑๓ cm จำนวน ๕๐ กิโลกรัม 

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สติ๊กเกอร์เทอร์มอลขนาด ๘*๖ cm พิมพ์สี ๑๐๐๐ ด้วง/ม้วน 

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่(Pulse oxymeter) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(acetylcysteine ๑๐๐ mg/๕ g granules for oral solution, ๕ g sachet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๙๖๒๖๗๐)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(็Hyoscine-N-butylbromide ๑๐ mg จำนวน ๔๐ กล่องเล็ก

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Pioglitazone ๓๐ mg จำนวน ๔๐๐ กล่อง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Berodual solution ๒๐ ml Ipratropium bromide ๒๕๐ mcg+Fenoterol hydrobromide ๕๐๐ mcg จำนวน ๒๐๐ ขวด

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Simvastrtin ๑๐ mg จำนวน ๒๐๐ กล่อง)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Digoxin ๐.๒๕ mg/ml ๒ ml จำนวน ๔๐ vial)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Rabies vaccine จำนวน ๓๐๐ Unit dose)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Ferfolic-Star(สูตร F.B.C) จำนวน ๑๕๐ กระปุก)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Simvatatin ๒๐ mg จำนวน ๓๐๐ กล่อง)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา กระดาษ EKG รุ่น E ๗๐ จำนวน ๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561