EB1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

(12 ธ.ค.2562) (1)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  

(12 ธ.ค.2562) (2)รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  

(12 ธ.ค.2562) (4)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  

EB2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

(19 พ.ค.2563) แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 

(1)แผนประมาณการ รายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562 โรงพยาบาลน้ำปาด  

(1)หนังสือจัดสรรงบ ต.ค. - พ.ย. 62  

(7)(สขร)สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลน้ำปาด ประจำปีงบประมาณ 2563  

(1)รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  

(2)บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  

(4)คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศ โรงพยาบาลน้ำปาด ประจำปรงบประมาณ 2563  

(5)ป้ายปิดประกาศ  

(6)6368  

(7)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)  

(8)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ต.ค. - 11 ธ.ค. 2562  

(10)แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562  

(11)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(11)1ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(12)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(13)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(14)แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

(15)แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

(16)บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562  

EB3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

(2 ม.ค.2563) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(11 มี.ค.2563) (1)การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีโครงการสูงสุดและ5,000 บาท ขึ้นไป (รูปโครงการ 5000.- ขึ้นไป)   

(11 มี.ค.2563) (2)การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีโครงการสูงสุดและ5,000 บาท ขึ้นไป (รูปโครงการ สูงสุด (e-bidding) งานก่อสร้าง)  

EB4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

(25 พ.ค.2563) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

(12 ธ.ค.2562) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

(11 มี.ค.2563) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธ.ค.-ก.พ.63

(11 มี.ค.2563) สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลน้ำปาด ประจำปีงบประมาณ 2563

EB5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

(4 ธ.ค.2562) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ คปสอ.น้ำปาด ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2562 พิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 

EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

(20 ม.ค.2563) แผนงาน/โครงการพัฒนาเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 

(25 พ.ย.2562) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์สาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 

(25 พ.ย.2562) แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ สาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2563) 

EB7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม

(6 มี.ค.2563) สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 

(4 ธ.ค.2562) รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาตร์ คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 

EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1. บันทึกข้อความคำสั่งประกาศและกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำปาด

    2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำปาด

    3. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563

    4. บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซด์โรงพยาบาลน้ำปาด 

    5. แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน้ำปาด

EB9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 

1.2 นโยบายของผู้บริหาร 

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 

1.7 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(ทุกแผน) 

3.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ รพ.น้ำปาด ทั้ง 26 แผนงาน

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

    5.1 Flow ข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    5.2 Flow ข้อร้องเรียนทั่วไป 

6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

    7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 

    7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

    7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 

    7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

    7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 

EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

(15 ม.ค.2563) แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลน้ำปาด 

(15 ม.ค.2563) แผนจัดสรรเงิน QOF คปสอ.น้ำปาด ปี2563 

EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

(8 ธ.ค.2562) สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2562 

EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1.(21 พ.ค.2563) รายงานการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข(เงินบำรุงโรงพยาบาล) โรงพยาบาลน้ำปาด 

(11 มี.ค.2563) รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ปีงบ 2563 

(11 มี.ค.2563) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

(11 มี.ค.2563) (1)บันทึกข้อความ + ขอเผยแพร่ 

(11 มี.ค.2563) (2)คำสั่ง ประกาศ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

(11 มี.ค.2563) (3)กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

(11 มี.ค.2563) (4)หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร 

(11 มี.ค.2563) (5)หนังสือแจ้งเวียน 

EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรใน หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบ ปีงบประมาณ

(21 พ.ค.2563) ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

(11 มี.ค.2563) (1)บันทึกข้อความประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลน้ำปาด 

(11 มี.ค.2563) (2)ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาดเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

(11 มี.ค.2563) (3)ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 

EB15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

(13 ธ.ค.2562) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

(17 ต.ค.2562) ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลน้ำปาด 

(11 มี.ค.2563) (1)บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

(11 มี.ค.2563) (2)ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำปาด ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563" 

(11 มี.ค.2563) (3)ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำปาด ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563" 

EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คำสั่งที่ 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย คณะกรรมการประเด็นทางจริยธรรมที่ยากในการตัดสินใจ โรงพยาบาลน้ำปาด

2. ช่องทางข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

3. คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Standdard Operation Pricedure) โรงพยาบาลน้ำปาด 

    3.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    3.2 คู่มือเรื่องร้องเรียนโรงที่วไปโรงพยาบาลน้ำปาด 

4. Flow ขั้นตอนการรับบริการข้อร้องเรียน 

    4.1 Flow ข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.2 Flow ข้อร้องเรียนทั่วไป 

7. สรุปผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน..ร้องทุกข์ ด้านการให้บริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 

8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

EB17 : หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1 มาตราการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ

     17.1.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่ 

     17.1.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับสิทนบนการให้ และรับของขวัญฯ 

     17.1.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.1.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.1.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการรับสินบนการให้ และรับของขวัญฯ 

     17.1.6 แบบฟอร์มเผยแพร่     

17.2  มาตราการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ

     17.2.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่ 

     17.2.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ ตามมติ ค.ร.ม. 

     17.2.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.2.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.2.5 รายงานสรุปผลกระกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการฯ 

     17.2.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.3 มาตราการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

     17.3.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่ 

     17.3.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

     17.3.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.3.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.3.5 รายงานสรุปผลกระกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

     17.3.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.4 มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

     17.4.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.4.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

     17.4.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.4.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.4.5 รายงานสรุปผลกระกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

     17.4.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.5 มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

     17.5.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.5.2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐฯ 

     17.5.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.5.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.5.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐฯสวัสดิการฯ 

     17.5.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.6 มาตรการการรับของแถม

     17.6.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.6.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับของแถม 

     17.6.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.6.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.6.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการรับของแถม 

     17.6.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.7 มาตราการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

     17.7.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.7.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล/หน่วยงาน 

     17.7.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.7.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.7.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล/หน่วยงานบริจาค 

     17.7.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

(28 พ.ค.2563)  บันทึกข้อความเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3  

EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

18.2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

18.3 ภาพกิจกรรม หรือรายงานต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ 

18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม 

18.5 แบบฟอร์มเผยแพร่  

EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่ แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

 (15 มิ.ย. 2563) เรื่องการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส "น้ำปาด ต้านโกง " โรงพยาบาลน้ำปาด 

 (12 มี.ค. 2563 )(1) บันทึกข้อความ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidance Based Integrity and Transparency Assessment:EBIT:EB19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(31 ม.ค. 2563 ) (2) บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ตามโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA:Evidance Based:EB19)

(12 มี.ค. 2563 ) (3) บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลน้ำปาด

(4) ภาพกิจกรรม และ กลุ่มไลน์ ของเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(28 พ.ค.2563) บันทึกข้อความเรื่องขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในรายงานการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปรงใส่และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด   

EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

20.2 สรุปผลรายงานการประชุม 

20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 

20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 

20.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

(28 พ.ค.2563) บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งในหน่วยงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ2563   

EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

(12 มี.ค. 2563 ) (1) บันทึกข้อความ ขอนำกรอบแนวทางและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด

(2) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (3) บันทึกข้อความ แนวทางและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2563

(12 มี.ค. 2563 ) (4) บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซด์โรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (5) บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของโรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (6) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่อง รายงานผลการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(28 พ.ค. 2563 ) (7) บันทึกข้อความขอนำกรอบแนวทางและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563 และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด

EB22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

(12 มี.ค. 2563 ) (1 ) รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 3/2563

(12 มี.ค. 2563 ) (2 ) รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2563

(3 ) ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม

(12 มี.ค. 2563 ) (4) บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำรายงานสรุปผลการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (5) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่องรายงานสรุปผลการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

 

EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของ หน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของ หน่วยงาน

23.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     23.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน 

     23.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณและปรากฏการขออนุญาต 

     23.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

23.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ

     23.2.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

     23.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 

     23.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน

24.1 รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ

     24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

     24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 2 ไตรมาส 

     24.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

24.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

     24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

     24.2.2 แบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3 )จัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ 

     24.2.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

     24.2.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(18 พ.ค.2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM,HT) คปสอ.น้ำปาด ปี พ.ศ. 2563 

(8 เม.ย.2563) สรุปวาระการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 4/63 

(5 ต.ค.2562) คำสั่งคณะกรรมการ คปสอ.น้ำปาด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 

(1 ม.ค.2563) แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต คปสอ.น้ำปาด 

EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

(11 มี.ค.2563) ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก 

(11 มี.ค.2563) ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก