ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกในโรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563

1 ก.ค.2563

1 ก.ค.2563 - 30 ก.ค.2563

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเสื่อม) ประจำปี 2563

24 เม.ย.2563

24 เม.ย.2563 - 30 ก.ย.2563

 

ประกาศมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจร

12 ก.พ.2563

12 ก.พ.2563 - 30 ก.ย.2563

 

การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

8 ม.ค.2563

8 ม.ค.2563 - 30 ก.ย.2563

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2 ม.ค.2563

2 ม.ค.2563 - 2 ก.พ.2563

 

การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

27 ธ.ค.2562

27 ธ.ค.2562 - 30 ก.ย.2563

 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

13 ธ.ค.2562

13 ธ.ค.2562 - 30 ก.ย.2563

 

ประการศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

12 ธ.ค.2562

12 ธ.ค.2562 - 30 ก.ย.2563

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

12 ธ.ค.2562

12 ธ.ค.2562 - 12 ม.ค.2562

 

แบบประเมินตนเองตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม 9 ขั้นตอน

21 ต.ค.2562 21 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์

21 ต.ค.2562 21 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำปาด

21 ต.ค.2562 21 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

18 ต.ค.2562 18 ต.ค.2562 - 18 พ.ย.2562
 

ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลน้ำปาด

17 ต.ค.2562 17 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

2 ต.ค.2562 2 ต.ค.2562 - 2 พ.ย.2562
 

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารพักพยาบาล

17 ก.ย.2562 17 ก.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แบบรายงานการรับตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT (EB1-EB26) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562

6 ก.ย.2562 6 ก.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ในรอบเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2562

27 ส.ค.2562 27 ส.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 3

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 30 ต.ค.2562
 

ระเบียบวาระประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกเปลียนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 30 ต.ค.2562
 

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 30 ต.ค.2562
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562

25 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย.2562 - 30 ต.ค.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว)อาคาร ๓ชั้น

3 เม.ย.2562 3 เม.ย.2562 - 30 ต.ค.2562
 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง EB2

21 มี.ค.2562 21 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ.สขร.1) ไตรมาส 2

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 1 มิ.ย.2562
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 1 มิ.ย.2562
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำปาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

13 มี.ค.2562 13 มี.ค.2562 - 27 มี.ค.2562
 

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำปาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

6 มี.ค.2562 6 มี.ค.2562 - 8 มี.ค.2562
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5 มี.ค.2562 5 มี.ค.2562 - 19 มี.ค.2562
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง

21 ก.พ.2562 21 ก.พ.2562 - 21 มี.ค.2562
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบ2561

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ขอส่งแผนค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์

5 ก.พ.2562 5 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศแผนจัดซื้อ / จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 055-481018-338

16 ม.ค.2562 16 ม.ค.2562 - 19 ม.ค.2562
 

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

24 ธ.ค.2561 24 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พ.ย.2561 1 พ.ย.2561 - 7 พ.ย.2561
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบกระมาณ พ.ศ.2562

24/10/2561 24/10/2561 - 23/11/2561
 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24/10/2561 24/10/2561 - 23/11/2561
 

กำหนดมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ, กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลน้ำปาด

1 ต.ค.2561 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 (ครึ่งปีแรก) รพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

04/06/2561 04/06/2561 - 30/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงข่ายข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 โครงการ

11/06/2561 11/06/2561 - 30/06/2561
 

การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561

12/06/2561 12/06/2561 - 30/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุกลุ่มงานการจัดการ

12/06/2561 12/06/2561 - 18/06/2561
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

11/06/2561 11/06/2561 - 30/06/2561
 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ และคำสั่งคณะกรรมการ ITA

 - คำสั่ง202ITA

 - คู่มือทับซ้อน 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมความเสี่ยง

 - คำสั่ง12411062018143230

 - แผนปฏิบัติความเสี่ยง11062018160505

 - ระบบงานบริหารความเสี่ยง11062018143342

 - รายงานระบบความเสี่ยง38511062018143438

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
       

EB1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

(12 ธ.ค.2562) (1)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  

(12 ธ.ค.2562) (2)รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  

(12 ธ.ค.2562) (4)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  

EB2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

(19 พ.ค.2563) แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 

(1)แผนประมาณการ รายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562 โรงพยาบาลน้ำปาด  

(1)หนังสือจัดสรรงบ ต.ค. - พ.ย. 62  

(7)(สขร)สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลน้ำปาด ประจำปีงบประมาณ 2563  

(1)รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  

(2)บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  

(4)คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศ โรงพยาบาลน้ำปาด ประจำปรงบประมาณ 2563  

(5)ป้ายปิดประกาศ  

(6)6368  

(7)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)  

(8)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ต.ค. - 11 ธ.ค. 2562  

(10)แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562  

(11)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(11)1ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(12)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(13)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  

(14)แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

(15)แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

(16)บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562  

EB3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

(2 ม.ค.2563) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(11 มี.ค.2563) (1)การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีโครงการสูงสุดและ5,000 บาท ขึ้นไป (รูปโครงการ 5000.- ขึ้นไป)   

(11 มี.ค.2563) (2)การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีโครงการสูงสุดและ5,000 บาท ขึ้นไป (รูปโครงการ สูงสุด (e-bidding) งานก่อสร้าง)  

EB4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

(25 พ.ค.2563) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

(12 ธ.ค.2562) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

(11 มี.ค.2563) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธ.ค.-ก.พ.63

(11 มี.ค.2563) สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลน้ำปาด ประจำปีงบประมาณ 2563

EB5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

(4 ธ.ค.2562) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ คปสอ.น้ำปาด ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2562 พิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 

EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

(20 ม.ค.2563) แผนงาน/โครงการพัฒนาเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 

(25 พ.ย.2562) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์สาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 

(25 พ.ย.2562) แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ สาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2563) 

EB7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม

(6 มี.ค.2563) สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 

(4 ธ.ค.2562) รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาตร์ คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 

EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1. บันทึกข้อความคำสั่งประกาศและกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำปาด

    2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำปาด

    3. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563

    4. บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซด์โรงพยาบาลน้ำปาด 

    5. แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน้ำปาด

EB9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 

1.2 นโยบายของผู้บริหาร 

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 

1.7 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(ทุกแผน) 

3.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ รพ.น้ำปาด ทั้ง 26 แผนงาน

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

    5.1 Flow ข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    5.2 Flow ข้อร้องเรียนทั่วไป 

6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

    7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 

    7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

    7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 

    7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

    7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 

EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

(15 ม.ค.2563) แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลน้ำปาด 

(15 ม.ค.2563) แผนจัดสรรเงิน QOF คปสอ.น้ำปาด ปี2563 

EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

(8 ธ.ค.2562) สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ปีงบประมาณ 2562 

EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1.(21 พ.ค.2563) รายงานการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข(เงินบำรุงโรงพยาบาล) โรงพยาบาลน้ำปาด 

(11 มี.ค.2563) รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ปีงบ 2563 

(11 มี.ค.2563) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

(11 มี.ค.2563) (1)บันทึกข้อความ + ขอเผยแพร่ 

(11 มี.ค.2563) (2)คำสั่ง ประกาศ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

(11 มี.ค.2563) (3)กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

(11 มี.ค.2563) (4)หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร 

(11 มี.ค.2563) (5)หนังสือแจ้งเวียน 

EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรใน หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบ ปีงบประมาณ

(21 พ.ค.2563) ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

(11 มี.ค.2563) (1)บันทึกข้อความประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลน้ำปาด 

(11 มี.ค.2563) (2)ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาดเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

(11 มี.ค.2563) (3)ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 

EB15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

(13 ธ.ค.2562) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

(17 ต.ค.2562) ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลน้ำปาด 

(11 มี.ค.2563) (1)บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

(11 มี.ค.2563) (2)ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำปาด ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563" 

(11 มี.ค.2563) (3)ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำปาด ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563" 

EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คำสั่งที่ 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย คณะกรรมการประเด็นทางจริยธรรมที่ยากในการตัดสินใจ โรงพยาบาลน้ำปาด

2. ช่องทางข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

3. คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Standdard Operation Pricedure) โรงพยาบาลน้ำปาด 

    3.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    3.2 คู่มือเรื่องร้องเรียนโรงที่วไปโรงพยาบาลน้ำปาด 

4. Flow ขั้นตอนการรับบริการข้อร้องเรียน 

    4.1 Flow ข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.2 Flow ข้อร้องเรียนทั่วไป 

7. สรุปผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน..ร้องทุกข์ ด้านการให้บริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 

8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

EB17 : หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1 มาตราการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ

     17.1.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่ 

     17.1.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับสิทนบนการให้ และรับของขวัญฯ 

     17.1.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.1.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.1.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการรับสินบนการให้ และรับของขวัญฯ 

     17.1.6 แบบฟอร์มเผยแพร่     

17.2  มาตราการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ

     17.2.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่ 

     17.2.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ ตามมติ ค.ร.ม. 

     17.2.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.2.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.2.5 รายงานสรุปผลกระกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการฯ 

     17.2.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.3 มาตราการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

     17.3.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่ 

     17.3.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

     17.3.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.3.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.3.5 รายงานสรุปผลกระกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

     17.3.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.4 มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

     17.4.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.4.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

     17.4.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.4.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.4.5 รายงานสรุปผลกระกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

     17.4.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.5 มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

     17.5.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.5.2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐฯ 

     17.5.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.5.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.5.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐฯสวัสดิการฯ 

     17.5.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.6 มาตรการการรับของแถม

     17.6.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.6.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการการรับของแถม 

     17.6.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.6.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.6.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการรับของแถม 

     17.6.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

17.7 มาตราการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

     17.7.1 บันทึกข้อความ + ขออนุญาตเผยแพร่      

     17.7.2 คำสั่ง/ประกาศมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล/หน่วยงาน 

     17.7.3 หนังสือแจ้งเวียน (หน่วยงานในสังกัด/เจ้าหน้าที่ใน รพ.) 

     17.7.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 

     17.7.5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล/หน่วยงานบริจาค 

     17.7.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

(28 พ.ค.2563)  บันทึกข้อความเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3  

EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

18.2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

18.3 ภาพกิจกรรม หรือรายงานต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ 

18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม 

18.5 แบบฟอร์มเผยแพร่  

EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่ แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

 (15 มิ.ย. 2563) เรื่องการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส "น้ำปาด ต้านโกง " โรงพยาบาลน้ำปาด 

 (12 มี.ค. 2563 )(1) บันทึกข้อความ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidance Based Integrity and Transparency Assessment:EBIT:EB19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(31 ม.ค. 2563 ) (2) บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ตามโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA:Evidance Based:EB19)

(12 มี.ค. 2563 ) (3) บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลน้ำปาด

(4) ภาพกิจกรรม และ กลุ่มไลน์ ของเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(28 พ.ค.2563) บันทึกข้อความเรื่องขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในรายงานการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปรงใส่และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด   

EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

20.2 สรุปผลรายงานการประชุม 

20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 

20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 

20.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

(28 พ.ค.2563) บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งในหน่วยงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ2563   

EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

(12 มี.ค. 2563 ) (1) บันทึกข้อความ ขอนำกรอบแนวทางและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด

(2) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (3) บันทึกข้อความ แนวทางและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2563

(12 มี.ค. 2563 ) (4) บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซด์โรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (5) บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของโรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (6) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่อง รายงานผลการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(28 พ.ค. 2563 ) (7) บันทึกข้อความขอนำกรอบแนวทางและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563 และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด

EB22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

(12 มี.ค. 2563 ) (1 ) รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 3/2563

(12 มี.ค. 2563 ) (2 ) รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2563

(3 ) ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม

(12 มี.ค. 2563 ) (4) บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำรายงานสรุปผลการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำปาด

(12 มี.ค. 2563 ) (5) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่องรายงานสรุปผลการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

 

EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของ หน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของ หน่วยงาน

23.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     23.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน 

     23.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณและปรากฏการขออนุญาต 

     23.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

23.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ

     23.2.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

     23.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 

     23.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน

24.1 รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ

     24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

     24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 2 ไตรมาส 

     24.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

24.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

     24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

     24.2.2 แบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3 )จัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ 

     24.2.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

     24.2.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ 

EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(18 พ.ค.2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM,HT) คปสอ.น้ำปาด ปี พ.ศ. 2563 

(8 เม.ย.2563) สรุปวาระการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 4/63 

(5 ต.ค.2562) คำสั่งคณะกรรมการ คปสอ.น้ำปาด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563 

(1 ม.ค.2563) แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต คปสอ.น้ำปาด 

EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

(11 มี.ค.2563) ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก 

(11 มี.ค.2563) ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก 

 

ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง งานชันสูตร โรงพยาบาลน้ำปาดประจำปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗)จำนวน ๑ รายการ 

12/03/2561 12/03/2561 - 18/03/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑๒ รายการ

06/03/2561  06/03/2561 - 12/03/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๔ รายการ

 20/03/2561 20/03/2561 - 26/03/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑๐ รายการ

 16/05/2561 16/05/2561 - 22/05/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

15/05/2561  15/05/2561 - 22/05/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

 10/05/2561

10/05/2561 - 16/05/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 14/03/2561 14/03/2561 - 20/03/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

 23/03/2561 23/03/2561 - 30/03/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

 15/05/2561 15/05/2561 - 22/05/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 22/02/2561

22/02/2561 - 28/02/2561 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๔ รายการ

 22/02/2561 22/02/2561 - 28/02/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๒ รายการ

22/02/2561  22/02/2561 - 28/02/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๓ รายการ

14/02/2561  14/02/2561 - 20/02/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 16/01/2561 16/01/2561 - 22/01/2561 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชันสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๒.๑๗.๒๐.๑๗) จำนวน ๑ รายการ

 16/02/2561 16/02/2561 - 22/01/2561 
 

ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 2 มิ.ย.2563 2 มิ.ย.2563 - 30 ก.ย.2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 พ.ค.2563 25 พ.ค.2563 - 27 พ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 พ.ค.2563 20 พ.ค.2563 - 27 พ.ค.2563
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งในกลุ่มบริการ "พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 5 พ.ค.2563 5 พ.ค.2563 - 30 พ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง"พนักงานพัสดุ" 22 เม.ย.2563 22 เม.ย.2563 - 30 พ.ย.2563
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด 14 เม.ย.2563 14 เม.ย.2563 - 21 เม.ย.2563
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 30 มี.ค.2563 30 มี.ค.2563 - 10 เม.ย.2563
  แจ้งเวียนข้อระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 23 มี.ค.2563 23 มี.ค.2563 - 30 ต.ค.2563
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อทุจริต ประจำปี 2563 23 มี.ค.2563 23 มี.ค.2563 - 30 ต.ค.2563
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างบริการ(รายวัน)(ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างบริการ  28 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563 - 2 มี.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 25 ก.พ.2563 25 ก.พ.2563 - 28 ก.พ.2563
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน)  11 ก.พ.2563 11 ก.พ.2563 - 21 ก.พ.2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด 31 ม.ค.2563 31 ม.ค.2563 - 28 ก.พ.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 29 ม.ค.2563 29 ม.ค.2563 - 30 ม.ค.2563
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง "พนักงานการเงินและบัญชี" 20 ม.ค.2563 20 ม.ค.2563 - 28 ม.ค.2563
  ประชาสัมพันธ์ "เชิญสั่งจองวัตถุมงคล รุ่น 237 ปี พ่อ กลับบ้านเกิด" 4 ธ.ค.2562 4 ธ.ค.2562 - 4 ม.ค.2562
  คำสั่งโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "จริยธรรมนำสุข" 20 พ.ย.2562 20 พ.ย.2562 - 1 ต.ค.2563
  ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมินที่ 2 20 พ.ย.2562 20 พ.ย.2562 - 1 ต.ค.2563
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 31 ต.ค.2562 31 ต.ค.2562 - 5 พ.ย.2562
  ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาดเรื่องสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง "นักเทคนิคการแพทย์" 29 ต.ค.2562 29 ต.ค.2562 - 15 พ.ย.2562
  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง "พนักงานช่วยการพยาบาล" 30 ก.ย.2562 30 ก.ย.2562 - 2 ต.ค.2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่ง "พนักงานช่วยการพยาบาล" จำนวน 1 ตำแหน่ง 19 ก.ย.2562 19 ก.ย.2562 - 27 ก.ย.2562
  รายงานผลการประเมิน ติดตามความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และขอนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 29 ส.ค.2562 29 ส.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
  สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และการป้องกันการทุจริต 29 ส.ค.2562 29 ส.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
  แบบรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ รพ.น้ำปาด ทั้ง 26 แผนงาน 28 ส.ค.2562 28 ส.ค.2562 - 15 ก.ย.2562
  ประกาศราชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานบริการ 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค.2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,พนักงานบริการ 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค.2562
  ประกาศ "โครงการกรุงไทยเติมบุญ" บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาล NAMPAD HOSPITAL จัดหาอุปกรณ์การแพทย์  19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย.2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานบริการ 13 ส.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย.2562
  แบบรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมภายใน(Internal Servey) งานคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2562 21 ก.ค.2562 21 ก.ค.2562 - 31 ส.ค.2562
  ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลน้ำปาด "พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม" 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย.2562
  ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก 25 มิ.ย.2562 25 มิ.ย.2562 - 30 ต.ค.2562
  รูปเล่มมาตรฐานกระบวนการตรวจเยี่ยมภายใน(Internal Servey Process) โรงพยาบาลน้ำปาด 1 พ.ค.2562 1 พ.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ และภาพกิจกรรมดำเนินโครงการ Care giver 6 เม.ย.2562 6 เม.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
  แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน (15 - 21 ปี) 30 เม.ย.2562 30 เม.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ 30 เม.ย.2562 30 เม.ย.2562 - 8 พ.ค.2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 23 เม.ย.2562 23 เม.ย.2562 - 8 พ.ค.2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 9 เม.ย.2562 9 เม.ย.2562 - 26 เม.ย.2562
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลน้ำปาด 22 มี.ค.2562 22 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

1.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการโรงพยาบาลน้ำปาด
2.คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล

21 มี.ค.2562 21 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562 
 

รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม รพ.น้ำปาด

21 มี.ค.2562 21 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 6 มี.ค.2562 6 มี.ค.2562 - 30 เม.ย.2562
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

6 มี.ค.2562 6 มี.ค.2562 - 10 มี.ค.2562
 

ขออนุมัติจัดทำโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) อำเภอน้ำปาด ปี 2562

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.พ.2562
 

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอน้ำปาด ปี 2562

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอน้ำปาด ปี 2562

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ขอเผยแพร่ข้อมูล แบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1

12 ก.พ.2562 12 ก.พ.2562 - 12 พ.ค.2562
 

สรุปวาระประชุม คปสอ.น้ำปาด(พิจารณางบอบรม Care giver อ.น้ำปาด ปี 2562)

11 ก.พ.2562 11 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7 ก.พ.2562 7 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)

4 ก.พ.2562 4 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลน้ำปาด การพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน "สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์" ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ม.ค.2562 31 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลน้ำปาด การพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน "ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ม.ค.2562 31 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนการปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562 (แผนควบคุมงบประมาณ)

31 ม.ค.2562 31 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร "ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

22 ม.ค.2562 22 ม.ค.2562 - 11 ก.พ.2562
 

โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน้ำปาด ปี 2562

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 28 ก.พ.2562
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,พนักงานธุรการ

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 29 ม.ค.2562
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2561)และข้อเสนอแนะการรับนิเทศจาก สสจ.อต.

15 ม.ค.2562 15 ม.ค.2562 - 28 ก.พ.2562
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำปาด

14 ม.ค.2562 14 ม.ค.2562 - 17 ม.ค.2562
 

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำปาด ไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9 ม.ค.2562 9 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ผลการดำเนินงานตาม planfin ไตรมาส 1 เปรียบเทียบกับแผนควบคุมค่าใช้จ่าย - ประมาณรายได้ที่เกิดขึ้น

1 ม.ค.2562 1 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย ปี 2562

1 ธ.ค.2561 1 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2 ต.ค.2561 2 ต.ค.2561 - 1 เม.ย.2562
 

โครงการดำเนินงานตามชุดบริการ ป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี (RRTTR) รพ.น้ำปาด ปี 2561

2 ส.ค.2561 2 ส.ค.2561 - 31 มี.ค.2562
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด

26 ธ.ค.2561 26 ธ.ค.2561 - 9 ม.ค.2562
 

แจ้งมติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

25 ธ.ค.2561 25 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

24 ธ.ค.2561 24 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3 ธ.ค.2561 3 ธ.ค.2561 - 4 ธ.ค.2561
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ประจำปีงบประมาณ 2561

23 พ.ย.2561 23 พ.ย.2562 - 31 ม.ค.2562
 

ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง "พนักงานช่วยเหลือคนไข้"

19 พ.ย.2561 19 พ.ย.2561 - 30 พ.ย.2561
  สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด (พ.ศ.2559-2561) 5 พ.ย.2561 5 พ.ย.61-30เม.ย.62
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พ.ย.2561 1 พ.ย.2561 - 7 พ.ย.2561
 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประการศผลสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล

28/09/2561 28/09/2561 - 04/10/2561
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

27/09/2561 27/09/2561 - 03/10/2561
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรลุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล

17/09/2561 17/09/2561 - 28/09/2561
 

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

การรวมกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อน

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Chemistry Analyzer) 23/12/2562 23/12/2562 - 23/01/2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2561 26/09/2561 - 02/10/2561
 

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ma แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดานจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ซองซิปใสขนาด ๙*๑๓ cm จำนวน ๕๐ กิโลกรัม 

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สติ๊กเกอร์เทอร์มอลขนาด ๘*๖ cm พิมพ์สี ๑๐๐๐ ด้วง/ม้วน 

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่(Pulse oxymeter) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(acetylcysteine ๑๐๐ mg/๕ g granules for oral solution, ๕ g sachet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๙๖๒๖๗๐)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(็Hyoscine-N-butylbromide ๑๐ mg จำนวน ๔๐ กล่องเล็ก

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Pioglitazone ๓๐ mg จำนวน ๔๐๐ กล่อง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Berodual solution ๒๐ ml Ipratropium bromide ๒๕๐ mcg+Fenoterol hydrobromide ๕๐๐ mcg จำนวน ๒๐๐ ขวด

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Simvastrtin ๑๐ mg จำนวน ๒๐๐ กล่อง)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Digoxin ๐.๒๕ mg/ml ๒ ml จำนวน ๔๐ vial)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Rabies vaccine จำนวน ๓๐๐ Unit dose)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Ferfolic-Star(สูตร F.B.C) จำนวน ๑๕๐ กระปุก)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Simvatatin ๒๐ mg จำนวน ๓๐๐ กล่อง)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา กระดาษ EKG รุ่น E ๗๐ จำนวน ๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561