ช่องทางการติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ 08.00 - 16.30

** ตารางเปิดบริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08.00 - 16.30 น.

(นอกเวลาราชการ 16.30 - 08.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่แผนกศัลยกรรม
ตึกผู้ป่วยนอก)

 

เกี่ยวกับโรงพยาบาลน้ำปาด

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาล
             โรงพยาบาลน้ำปาด แต่เดิมนั้นเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485 ต่อมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2504   
              เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2508 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์การแพทย์น้ำปาดโดยมีแพทย์และพยาบาลมาอยู่ประจำ
             ในปี พ.ศ. 2519 เปิดดำเนินการเป็น โรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบไม่สามารถก่อสร้างขยายตัวอาคารที่ทำงานและบ้านพักได้ ในปีงบประมาณ 2528 จึงได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ทดแทน โดยก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ และได้ย้ายมาเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2530
             ในปีงบประมาณ 2530 ได้รับเงินจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อสร้างอาคารที่พักคนไข้เพิ่มเติม 1 หลัง โดยจัดให้เป็นตึกพิเศษรับคนไข้ได้ 3 ห้อง ๆ ละ 2 เตียง
             ในปีงบประมาณ 2533 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียงแต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มเติม และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2534 และเริ่มเปิดดำเนินการปี 2535   
              นับตั้งแต่เปิดบริการประชาชน แพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์หมุนเวียนมาอยู่ครั้งละ 2 เดือน ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้มีแพทย์มาอยู่ประจำจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด มาแล้ว 7 ท่าน คือ
1. นายแพทย์ชัยพจน์ สวัสดิวัลลภ พ.ศ. 2523 - 2525 2. นายแพทย์กนกศักดิ์ แซ่ตั้ง พ.ศ. 2525 - 2526
3. นายแพทย์ตรอง มณีวัฒนา พ.ศ. 2526 - 2528 4. นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง พ.ศ. 2528 - 2529
5. นายแพทย์ชัชวาลย์ ศรีจันทร์ดร พ.ศ. 2529 - 2530 6. นายแพทย์อี๊ดยังวัน ยงย่วน พ.ศ. 2530 - 2537
7. นายแพทย์โชคชัย เดชะวิกรม พ.ศ. 2537 - 2546 8. นายแพทย์ทศนาถ อำพนนวรัตน์ พ.ศ. 2546 - 2549
9. นายแพทย์อิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ"(http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php)