ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์อิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ 081-7852900

 

โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลน้ำปาด

  โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลน้ำปาด
       
             
    กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ   กลุ่มภารกิจด้านบริการ   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
           
   
  1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  นายสมภน วรสร้อย
   
  1. องค์กรแพทย์
  น.พ.อิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ
  1. งานผู้ป่วยนอก (OPD)
  นางนัฐิมา เพียงตา
   
         
   
  2. การเงินและบัญชี
  นางสาวอัญชลี หน่อคำ
   
  2. ทันตสาธารณสุข
  ท.พ.วัชรพล เจริญศิลป์
   
  2. งานผู้ป่วยใน (IPD)
  นางกุลธนวัฒน์ พิทักษ์มา
   
           
   
  3. เลขานุการ
  นางณปภัช ขวาขันธ์
   
  3. ชันสูตรสาธารณสุข
  นางสาวพิชญ์สินี แก้วทอด
   
  3. งานฉุกเฉิน (ER)
  นางสิริรัตน์ นามสุข
   
         
   
  4. พัสดุและการบำรุงรักษา
  นางสาวจิตรวดี หิตมูล
   
  4. รังสีวิทยา (X-Ray)
  นายปฏิพัทธ์ ศรีแผ้ว
   
  4. งานห้องคลอด
  นางขวัญดาว ขันกสิกรรม
   
     
   
  5. โภชนาการ
  นางสาวจันทร์ฉาย ดิษฐรัตน์
   
  5. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
  นายเสกสันต์ ชำนาญยา
   
       
   
  6. หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
  นางกัลยาภรณ์ วันศิริกิจ
   
  6. แพทย์แผนไทย
  นายเสกสันต์ ชำนาญยา
   
         
  7. กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
  นางปวรวรรณ ฟองใหญ่
   
  7. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
  นางเกศนี แก้วสุวรรณ
   
         
     
  8. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  นางสาวมณีรัตน์ คำเพ็ง
   
     
  9. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
  นางศศิธร นวลศรีใส