การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

MOIT GUIDELINES 2022

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

            1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
            1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)
            1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)
            1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

            2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
            2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
            2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

            1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
            1.2 นโยบายของผู้บริหาร
            1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
            1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
            1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
            1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

            17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
            17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
            17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
            17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
            17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

            1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
            3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
            4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
            5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

            1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด (2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส - 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส)
            3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

            1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
            3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564

            1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน.

            MOIT16(3.1) - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            MOIT16(3.2) - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามมาตราฐาน ITA

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA) สำนักงาน ป.ป.ท.

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลน้ำปาด

คำชี้แจง :
            (1) คำสั่งแต่งตั่งปี 2561
            (2) คำสั่งแต่งตั้งปี 2562

3. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลน้ำปาด

4. แผนผังการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลน้ำปาด

5. ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงาน,ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โรงพยาบาลน้ำปาด

6. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน :
            (1) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน้ำปาด
            (2) ร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : nampad_hospital@hotmail.com
            (3) ร้องเรียนผ่านการส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลน้ำปาด" เลขที่ 15 หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
            (4) มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด (ห้องเบอร์ 10)

7.รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลน้ำปาด

8. สรุปผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านบริการทั่วไป 218

คำชี้แจง :
            (1) สรุปข้อร้องเรียนปี 2561
            (2) สรุปข้อร้องเรียนปี 2562

9.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลน้ำปาด

ประกาศมาตรฐาน ITA

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-337 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญิติ "สถานพยาบาล" (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ "การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ"

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ : EBIT

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน( Complaint Management Standard Operation Procedure )

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลน้ำปาด

แบบฟอร์มขอนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต โรงพยาบาลน้ำปาด (ITA)

แบบฟอร์มขอนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต (ฟอร์มโรงพยาบาลน้ำปาด แนบเพิ่มเติม)


คำถามที่พบบ่อย

การทุจริตในภาครัฐ หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ : หมายความว่ากระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(3) การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ
(4) การกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล     กฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ผู้ใดสามารถกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐได้บ้าง

คำตอบ : ได้แก่ (1) ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          (2) ผู้ที่ได้พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำอย่างไร

คำตอบ : การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตในภาครัฐจะกระทำด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้โดย
(1) กล่าวหาต่อพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
(2) กล่าวหาโดยร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องแล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 30 วัน

หากประสงค์จะกล่าวหา แต่ไม่อยากเปิดเผยตนสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : กระทำได้ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจาต่อพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึ่งจะทำการบันทึกการกล่าวหาไว้ หากผู้กล่าวหาแจ้งว่าไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน ห้ามพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เป็นการสำแดงตัวของผู้กล่าวหา หากพนักงาน ป.ป.ท.หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือผู้ใดนำไปเปิดเผยจะมีความผิดตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : การดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านป้องกันและด้านปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแล้ว ย่อมทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้แทนภาคประชาชนให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายได้