คำถามที่พบบ่อย FAQ

Q : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาลน้ำปาดคืออะไร

A :  วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
      พันธกิจ&นโยบาย : 
         1. โรงพยาบาลน้ำปาด ให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ
         2. พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐาน HA&HPH
         3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้เกิดการสรา้งสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         4. บริหารงานและจัดการองค์กรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษกิจแบบพอเพียง ตามหลักธรรมมาภิบาล

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : เป้าประสงค์ของโรงพยาบาลน้ำปาดมีว่าอย่างไร

A : 1.ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
     2.หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสมครอบคลุม
     3.ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
     4.เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะ
     5.โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพมาตราฐาน
     6.หน่วยงานมีการบริหารจัดการสุขภาพใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักธรรมมาภิบาล

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : ค่านิยมขององค์กร (Core Value)

A :  TL MIC    คือ      T = Team work(ทำงานเป็นทีม)
                              L = Learning(การเรียนรู้)
                             M = Management By fact(บริการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง)
                              I = Innovation(เกิดนวัตกรรมใหม่)
                             C = Customer(มุ่่งเน้นผู้รับบริการ)

-----------------------------------------------------------------------------------