ทีมนำองค์กร

  1. ทีมนำองค์กร

๑.

นพ.อิชย์อธิป     บุญศักดิ์เลิศ

ผู้อำนวยการ รพ.น้ำปาด

ประธานกรรมการ

๒.

นางพัชราภรณ์   สุวรรณภักดี

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

รองประธานกรรมการ

๓.

นางธารินี          โพธิ์ศรี

หัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ

กรรมการ

๔.

นางกมลลักษณ์   ปาดี

หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กรรมการ

๕.

นางนัฐิมา         เพียงตา

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

กรรมการ

๖.

ภก.เสกสันต์      ชำนาญยา

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

กรรมการ

๗.

นายสมภน        วรสร้อย

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

กรรมการ

๘.

ทพ.วัชรพล       เจริญศิลป์

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

กรรมการ

๙.

น.ส.มณีรัตน์      คำเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กรรมการ

๑๐.

นางปวรวรรณ    จันทราภัย

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

กรรมการ

๑๑.

น.ส.ปพิชญา      สอนศรีสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

๑๒.

นายปฏิพัทธ์      ศรีแผ้ว

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

กรรมการ

๑๓.

นางนงลักษณ์     บ้านกล้วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เลขานุการ

14.

นางเจียมรัตน์     คำจีน

หัวหน้างานผู้ป่วยใน

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

  1. กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย เข็มมุ่ง การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่บุคลากรของโรงพยาบาล
  2. วางแผน กำกับ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล การดำเนินงานคุณภาพและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
  3. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย
  4. รับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ