ทีมนำด้านคลินิก (PCT)

 1. ทีมนำด้านคลินิก (PCT)

1.

นายปิยนาท         ตรงต่อกิจ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

2.

น.ส.ศิริเพ็ญ         บรรจงเกลี้ยง

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองประธานกรรมการ

3.

นางขวัญดาว        ขันกสิกรรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

4.

นางนัฐิมา            เพียงตา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

5.

นางวัจนารัตน์       สีแก้วมี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

6.

นางศศิธร            นวลศรีใส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

7.

นางกัลยาภรณ์      วันศิริกิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

8.

นางวิรัญญา          วงษ์ตา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

9.

นางราตรี            มุ่นเชย

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

10.

นางปวรวรรณ       จันทราภัย

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการ

11.

นายปฏิพัทธ์         ศรีแผ้ว

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

12.

น.ส.ปพิชญา         สอนศรีสุวรรณ์

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

กรรมการ

13.

น.ส.มณี              อองกุลนะ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

กรรมการ

14.

น.ส.จันทร์ฉาย      ดิษฐรัตน์

นักโภชนาการ

กรรมการ

15.

น.ส.ชลนิสา          ทาแนน

จพ.สาธารณสุขชุมชน(แพทย์แผนไทย)

กรรมการ

16.

นายบุญชัย           วงศ์พุทธคำ

จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน

กรรมการ

17.

นางกมลลักษณ์      ปาดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เลขานุการ

18.

นางเจียมรัตน์        คำจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

 • จัดทำแนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย (CPG) โรคและกลุ่มโรคสำคัญทุกโรค และฝึกอบรม

สหสาขาวิชาชีพ ในใช้แนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาโรคและกลุ่มโรคที่สำคัญ

 • กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้แนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาโรคและกลุ่มโรคที่สำคัญ
 • เขียนรายงานการประเมินตนเอง (PCT Profile) และปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากผลลัพธ์การดูแลรักษาโรคและกลุ่มโรคที่สำคัญ
 • จัดทำแผนผังการดูแลรักษา (Care Map) โรคและกลุ่มโรคและวิเคราะห์หาประเด็นความเสี่ยงประเด็นคุณภาพทั้งโรคที่เป็นตัวแทน (Proxy Diseases)
 • นำประเด็นความเสี่ยง และคุณภาพมาวิเคราะห์ และออกแบบการตามรอยโรคทางคลินิก (Clinical Tracer Highlight) แล้วเขียนรายงานการประเมินตนเอง และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามผลลัพธ์การดูแลรักษา
 • นำผลลัพธ์การตามรอยทางคลินิกมาวิเคราะห์ และออกแบบการบริหารจัดการการดูแลรักษาโรคอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชาชีพ (Diseases Management System)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการตามผลลัพธ์ด้านความเสี่ยง และด้านคุณภาพ(Case Conference) ที่ได้จากการใช้เครื่องมือดักจับ (Trigger Tool) จากเวชระเบียน ระบุเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event : AE) ตามโรคและกลุ่มโรคที่สำคัญ
 • นำเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event: AE) มาร่วมวิเคราะห์กับคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาระบบงาน โดยวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุ จัดระดับความเสี่ยง และร่วมปฏิบัติในการแก้ไข ตามสาเหตุของปัญหา ตามเกณฑ์ความเสี่ยงทุกระดับ
 • เสริมพลังอำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษามาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ และบริบทพื้นที่
 • งานคุณภาพอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย