แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การออกให้บริการนอกสถานพยาบาลกรณีพบผู้ป่วยเป็นสิทธิชำระเงินเอง เขียนโดย Administrator 325
กรณีผู้ป่วยมารับบริการหลายคลินิกภายในวันจะทำการเปิด visit แยกกันหรือไม่ เขียนโดย Administrator 329
ผู้ป่วยกลุ่ม OSCC มารับบริการในระบบ HOSxP XE สามารถทำการปกปิด visit และจำกัดสิทธิเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ จะให้ใครทำการกำหนด เขียนโดย Administrator 674
ข้อมูลใบส่งตัว ข้อมูลใบสรุปการรักษา OPD Card จะให้จุดบริการใดเป็นคนทำหน้าที่ Scan เข้าระบบ เขียนโดย Administrator 392
นอกเวลาราชการที่ห้องจ่ายยาอยู่เวรจะต้องทำหน้าที่ออกใบเสร็จให้กับผู้ป่วยจะให้ดำเนินการอย่างไร เขียนโดย Administrator 296
กรณีส่งตัวเมื่อออกเลขใบส่งตัวจะให้แยกการออกเลขหรือไม่ (ระบบงานเดิมแยกกันตามจุดบริการ) เขียนโดย Administrator 295
การบันทึกข้อมูลใบส่งตัว กรณีผู้ป่วย Refer เขียนโดย Administrator 1599
การคีย์สั่ง LAB กรณีคนไข้นัด เขียนโดย Administrator 1654
การให้สิทธิ อน. อนุเคราะห์ เขียนโดย Administrator 612
กรณีผู้ป่วยไม่สามารถชำระค่ารักษาได้เต็มจำนวน(ค้างชำระ) เขียนโดย Administrator 4306