การให้สิทธิ อน. อนุเคราะห์

ปัญหาที่พบ : 1.กรณีผู้ป่วยรับบริการแล้วแพทย์ให้ใช้สิทธิอนุเคราะห์ได้ ใครจะเป็นคนเปลี่ยนสิทธิ

                    2.จากการประเมินด้านการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล ผู้นิเทศแนะนำว่าไม่ควรให้สิทธิ อน. กับผู้ป่วย 

วิธีแก้ไข     : 1.ให้แพทย์ลงความเห็นและ ลงลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน

                    2.ให้สิทธิ อน. เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ จากพระมหากษัตริย์ จะไม่ให้กับผู้ป่วยที่ ไร้ญาติ ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล