ทีมประสานงานคุณภาพ

ทีมประสานงานคุณภาพ

1.

นายอิชย์อธิป        บุญศักดิ์เลิศ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ      

ประธานกรรมการ

2.

นางพัชราภรณ์      สุวรรณภักดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองประธานกรรมการ

3.

นายวัชรพล          เจริญศิลป์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

4.

นางสุนทรี            อินต๊ะ

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

5.

นางเจียมรัตน์        คำจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เลขานุการ

6.

นางนงลักษณ์        บ้านกล้วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

  1. รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานคุณภาพของทีมต่างๆ
  2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพ
  3. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคุณภาพ (Internal Survey) ในหน่วยงาน
  4. เป็นที่ปรึกษา รับฟังข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานคุณภาพ