ทีมบริหารงานสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV)

ทีมบริหารงานสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV)

1.

นายสมภน            วรสร้อย

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

    ประธานกรรมการ

2.

นางธารินี              โพธิ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     

รองประธานกรรมการ

3.

ส.อ.วิชาญ            ศรีดอนชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

4.

นางกัลยาภรณ์        วันศิริกิจ    

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

กรรมการ

5.

น.ส.วลีพร             มากคล้าย   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

6.

น.ส.วิลัยวัลย์          บุคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

7.

นางศรีแพร           ชนะจน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรรมการ

8.

น.ส.พนัสดา           อินสี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรรมการ

9.

นายณัฐพงษ์           วรัตม์กันยกร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

กรรมการ

10.

น.ส.กนกพร           ปังคำ

แพทย์แผนไทย  

กรรมการ

11.

น.ส.กานต์สุภัค        พรหมอินทร์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

12.

น.ส.รังสินิจ            พากเพียร   

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

13.

น.ส.มณี                อองกุลนะ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติ 

กรรมการ

14.

น.ส.นพภาพร         สุวรรณภักดี

พนักงานบริการ 

กรรมการ 

15.

นายพลวัฒน์          ทองชำนาญ

นักวิชาการสาธารณสุข

เลขานุการ

16.

นางนงลักษณ์         บ้านกล้วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

  • จัดทำแผนงาน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อบรมวิชาการประจำปี
  • จัดทำแผนตรวจสอบการซ่อมบำรุง ทำคู่มือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
  • การติดตาม บำรุงรักษาหรือแก้ไขที่มีปัญหาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และแนวทางปฏิบัติ
  • สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • สำรวจ ค้นหา รายงานความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม กายภาพภายในหน่วยงาน พร้อมดำเนินการควบคุมและแก้ไข ปรับปรุงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  • จัดลำดับความสำคัญ รวบรวมทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นของโรงพยาบาล
  • สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพร้อมรายงานผู้บริหารทราบ