ทีมมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ (HR)

ทีมมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ (HR) 

1.

นายอิชย์อธิป           บุญศักดิ์เลิศ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ      

ประธานกรรมการ

2.

นางเจียมรัตน์           คำจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     

รองประธานกรรมการ

3.

นางพรพรรณ           เจริญศิลป์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

4.

นางจุฑารัตน์           ติณราช    

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

        กรรมการ

5.

นางสันธนี               โพธิ์ศรี    

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

กรรมการ

6.

นางสุนทรี              อินต๊ะ      

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

7.

น.ส.มณีรัตน์            คำเพ็ง

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

กรรมการ

8.

นายปฏิพัทธ์            ศรีแผ้ว    

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

9.

นางนงลักษณ์          บ้านกล้วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการ

10.

น.ส.พิชญ์สินี            แก้วทอด

นักเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

11.

นางณปภัช             ขวาขันธ์   

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

12.

น.ส.ชลนิสา             ทาแนน    

จพ.สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)

กรรมการ

13.

น.ส.ศิริเพ็ญ             บรรจงเกลี้ยง

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เลขานุการ 

14.

นางสาวเรวดี           รองคำภีร์

นักวิชาการพัสดุ      

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

  • กำหนดแนวทาง นโยบาย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  • จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงาน พิจารณาบุคคลเข้ารับอบรมหลักสูตรต่างๆและการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรเฉพาะทาง/วิชาชีพ
  • กำหนดนโยบาย ติดตาม ประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
  • สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเมินผล ความพึงพอใจของบุลากร
  • ส่งเสริมกิจกรรมจริยธรรมในองค์กร