ทีมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

ทีมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

1.

น.ส.พรชนิตว์         กรัณฑกาญจน์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

2.

นางพรพรรณ          เจริญศิลป์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองประธานกรรมการ

3.

นางเจียมรัตน์         คำจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

4.

นางเยาวรัตน์          ชมมี        

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       

กรรมการ

5.

นางวิรัญญา            วงษ์ตา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

กรรมการ

6.

นางดารุณี             เผื่อนยิ้ม    

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

กรรมการ

7.

นางปิรัญนิภัทร        ตรีธนรักษ์ศิริโชติ   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

8.

น.ส.สงกรานต์         บุญพระบาง      

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

9.

น.ส.หฤทัย             จรเกตุ

เภสัชกรปฏิบัติการ

กรรมการ

10.

น.ส.ปพิชญา           สอนศรีสุวรรณ์ 

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

กรรมการ

11.

น.ส.จันทร์ฉาย         ดิษฐรัตน์         

นักโภชนาการ

กรรมการ

12.

นางกัลยาภรณ์         วันศิริกิจ   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เลขานุการ

13.

นางเกศนี               แก้วสุวรรณ              

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  2. กำหนดแนวทางการเฝ้าระวังโรคติดต่อ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการป้องกัน
  3. อบรมวิชาการให้กับบุลากรในการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  4. สุ่มประเมินการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากร ทุก 3 เดือน