ทีมสารสนเทศและเวชระเบียน (IM)

ทีมสารสนเทศและเวชระเบียน (IM)

๑.

นางปวรวรรณ

จันทราภัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

๒.

นายปฏิพัทธ์

ศรีแผ้ว

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

รองประธานกรรมการ

๓.

นางกมลลักษณ์

ปาดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๔.

นางเจียมรัตน์

คำจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๕.

น.ส.มณีรัตน์

คำเพ็ง

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

กรรมการ

๖.

น.ส.ปพิชญา

สอนศรีสุวรรณ์

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

๗.

น.ส.พยง

ทองคำนุช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๘.

นางวิรัญญา

วงษ์ตา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๙.

นางราตรี

มุ่นเชย

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๑๐.

น.ส.ศิริธนา

มีโส

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

กรรมการ

11.

นางอุทุมพร

ทองชำนาญ

นักวิชาการสาธารณสุข

กรรมการ

๑๒.

นายบุญชัย

วงค์พุทธคำ

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

กรรมการ

๑๓.

น.ส.อัญชลี

หน่อคำ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

กรรมการ

๑๔.

น.ส.ฉันทร์ฉาย

ดิษฐรัตน์

นักโภชนาการ

กรรมการ

๑๕.

น.ส.กนกพร

ปังคำ

นักวิชาการสาธารณสุขแพทย์แผนไทย

กรรมการ

๑๖.

นายไตรรงค์

ทรัพย์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขานุการ

๑๗.

นายสมชาติ

ชัยรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

    ๑.  วางแผนการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการใช้สารสนเทศ

         ขององค์กร

    ๒.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาโอกาสพัฒนา

    ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมและหน่วยงานเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ

    ๔.  ประเมินผลระบบสารสนเทศ การนำข้อมูลไปใช้และวางแผนปรับปรุงระบบ กำหนดมาตรฐานและแนวทาง

         ปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วย

    ๕.  สำรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานด้าน

         ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ

    ๖.  ดูแล ควบคุมกำกับและติดตามการจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ การรักษาความปลอดภัยความลับของผู้ป่วย

         และการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กร

    ๗.  รวบรวมและจัดสรุปผลงานประจำปี