คู่มือ Risk Manager

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://192.168.9.11/intra

การติดตั้ง
1.เปิดการตั้งค่า IIS ใช้งานแบบเว็บ client-server
2.ดูวิธีการติดตั้ง IIS และ Create Website ที่ http://thaiwinadmin.blogspot.com/2008/06/kb2008253.html
3.แตกไฟล์ rm.rar แล้วติดตั้งไฟล์ เว็บไว้ที่เครื่อง server ที่เป็น windows server ในตำแหน่ง C:\Inetpub\wwwroot เพราะโปรแกรมนี้ใช้ asp.net ในการพัฒนา
4.ฐานข้อมูลใช้ mysql หรือ Appserv ที่ให้มา
5.create database เปล่าๆมา 1 ฐาน แล้ว restore database ด้วยไฟล์ที่ชื่อ rm_ph 20161004 1052.sql
6.เปิดไฟล์ web.config ใน folder:rm ให้แก้ไขรายละเอียดให้ตรงกับเครื่องที่ติดตั้งคือ Server = / user id= / และ password= / ตัวอย่างด้านล่าง.

   <connectionStrings>
   <add name="MySQLConnectionString1" connectionString="server=localhost; user id=intranet; password=11160;     database=test; pooling=false; charset=utf8" providerName="MySql.Data.MySqlClient"/>
   </connectionStrings>

7.เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วใช้
ผู้ดูแลระบบ login admin user:admin, pwd:admin
คณะกรรมการคัดกรองความเสี่ยง login staff user:staff, pwd:staff
ผู้ใช้งานทั่วไป login user user:emp, pwd:emp
8.สำหรับไฟล์ rm.rar นี้เป็นตัวพัฒนาหากสนใจจะปรับปรุงโปรแกรมสามารถนำตัวนี้ไปพัฒนาเพิ่มเติมได้เลยครับ
โดยใช้วิธีการพัฒนาแบบ asp.net

**สิ่งที่ต้องทำ
1.ลง ASP AJAX 2.0 Setup ที่เครื่อง Windows server ที่จะติดตั้งเว็บนี้
2.ติดตั้งฐานข้อมูล mysql
3.เปิดการตั้งค่า IIS และติดตั้งไฟล์เว็บ ไว้ที่ C:\Inetpub\wwwroot

สามารถ downloads ไฟล์ในการติดตั้งได้ดังนี้.

 1 - iis config  
      - iis config for WinXp  
      - Config IIS7  ASP for Win7  
 2 - Visual Studio 2005 Express  
 3 - ASP AJAX 2.0 Setup  
 4 - MySQL 5.5.27 Final