ทีมเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

ทีมเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) 

1.

นายอิชย์อธิป        บุญศักดิ์เลิศ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด

ประธานกรรมการ

2.

น.ส.อาภรณ์         พันจันทร์

นายแพทย์ชำนาญการ   

รองประธานกรรมการ

3.

นายวัชรพล          เจริญศิลป์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

4.

นางพัชราภรณ์      สุวรรณภักดี  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

5.

นางราตรี             มุ่นเชย       

เภสัชกรชำนาญการ                        

กรรมการ

6.

น.ส.หฤทัย           จรเกตุ

เภสัชกรปฏิบัติการ

กรรมการ

7.

น.ส.หัชลัญฉน์       สมแดง

เภสัชกรปฏิบัติการ

กรรมการ

8.

นางเจียมรัตน์       คำจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

9.

นางกมลลักษณ์      ปาดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

10.

นางนัฐิมา            เพียงตา       

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

11.

นางขวัญดาว        ขันกสิกรรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

12.

นางศศิธร           นวลศรีใส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

13.

น.ส.ปพิชญา         สอนศรีสุวรรณ์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

14.

นายเสกสันต์        ชำนาญยา

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เลขานุการ

15.

นางสุนทรี           อินต๊ะ         

เภสัชกรชำนาญการ                        

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

      ๑. กำหนดมาตรการแนวทางและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์

      ๒. กำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ในเรื่อง

             ๒.๑ พิจารณาจัดทำและปรับปรุงบัญชีรายการยาของสถานบริการสาธารณสุข

             ๒.๒ พิจารณาคัดเลือกหรือจัดสรรยาต่างๆ  ที่มีคุณภาพเข้ามาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

                    ในการรักษาได้อย่างเหมาะสม

             ๒.๓ พิจารณารายละเอียดในการเพิ่มยาเข้าหรือคัดยาออกจากบัญชีรายการยาของสถานบริการ

                    สาธารณสุข

             ๒.๔ พิจารณาคุณค่าของยาใหม่ (New Drugs)ที่จะนำเข้ามาใช้ในสถานบริการสาธารณสุข

                    โดยเสนอผ่านเลขานุการคณะกรรมการฯ

  1. กำหนดนโยบายและแนวทางจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ประจำปีของสถานบริการ

          สาธารณสุข

      ๔. ควบคุมกำกับการบริหารเวชภัณฑ์  ให้เป็นไปตามที่ได้วางไว้  และติดตามประเมินผลการบริหารเวชภัณฑ์

          ทั้งระบบเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง

      ๕. กำหนดมาตรการและแนวทางในการประสานงานรวมทั้งการให้การสนับสนุนทางด้านเวชภัณฑ์

          ทั้งภายในสถานบริการ  และสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ   ให้สอดคล้องกับมาตรการและ

          แนวทางของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด

      ๖. กำหนดแนวทางให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเจ้าหน้าที่

          ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสถานบริการและสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย        

      ๗. พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล ที่รวบรวมเกี่ยวกับการใช้ยาต่างๆ และปฏิกิริยาที่เป็นผลเสียหายซึ่งเกิดขึ้น

          ภายหลังการใช้ยา

      ๘. กำหนดนโยบายด้านยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน การใช้ยา โดยควบคุม กำกับ

         ติดตามและส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการด้านยาอย่างมีประสิทธิภาพ  

     ๙. กำกับ ติดตาม ควบคุม ความปลอดภัยด้านยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล