ทีมบริหารความเสี่ยง (RM)

ทีมบริหารความเสี่ยง (RM)

1.

นายวัชรพล            เจริญศิลป์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

2.

น.ส.หัชลัญฉน์         สมแดง

เภสัชกรปฏิบัติการ

รองประธานกรรมการ

3.

นายสมภน             วรสร้อย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   

กรรมการ

4.

นางสุวิชญา            จันรุน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

5.

นางธัญชนก            วรรณสาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

6.

นางกัลยาภรณ์        วันศิริกิจ    

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

7.

นางเรณู               รองคำภีร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

8.

นางมารศรี            สอนดี       

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ

9.

นางสายสวาท         คำทอง

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน   

กรรมการ

10.

นายปฏิพัทธ์           ศรีแผ้ว      

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

11.

นายเบญจมินทร์      มูลเขียน    

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรรมการ

12.

น.ส.ชลนิสา            ทาแนน     

จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)

กรรมการ

13.

น.ส.ศิรประภา         ศิริวิมาตย์

นักกายภาพบำบัด

กรรมการ

14.

นายบุญชัย            วงศ์พุทธคำ

จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน    

กรรมการ

15.

นายสมชาติ            ชัยรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

กรรมการ

16.

น.ส.จันทร์ฉาย         ดิษฐรัตน์

นักโภชนาการ   

กรรมการ

17.

น.ส.สุนารี             จันทร์คำ    

พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

กรรมการ

18.

นางสโรชา              พรมชัยชนะ

พนักงานซักฟอก

กรรมการ

19.

นางขวัญดาว           ขันกสิกรรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เลขานุการ

20.

น.ส.รัชตาภรณ์         ใจซื่อ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีดังนี้

  • ทบทวนอุบัติการณ์และการเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญเพื่อค้นหาจุดอ่อนในระบบ
  • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มหรือค้นหาความเสี่ยง
  • เสนอแนะแนวทางป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง
  • อภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานและประสิทธิผลของกลไก ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
  • ร่วมกับผู้จัดการความเสี่ยงในการค้นหา ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไขป้องกัน
  • สร้างความตื่นตัวทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  • จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงทุก 3 เดือน เสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการโรงพยาบาล
  • ดำเนินการศึกษาหรือจัดทำโครงการอื่นๆ ที่คณะกรรมการหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมาย