ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า300mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

3 พ.ค.2565

3 พ.ค.2565 - 31 พ.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12 เม.ย.2565

12 เม.ย.2565 - 12 พ.ค.2565

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1 เม.ย.2565

1 เม.ย.2565 - 31 เม.ย.2565

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มี.ค.2565

31 มี.ค.2565 - 4 เม.ย.2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28 มี.ค.2565

28 มี.ค.2565 - 30 ก.ย.2565

 

ขออนุมัติเผยแพร่แผนการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3 มี.ค.2565

3 มี.ค.2565 - 30 ก.ย.2565

 

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (เงินพัฒนาคุณภาพบริการและจัดสรรเพิ่มเติมในการลงทุน)

1 ธ.ค.2564

1 ธ.ค.2564 - 30 ก.ย.2565

 

ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจระดับสารเคมีในเลือด)

10 พ.ย.2564

10 พ.ย.2564 - 10 ธ.ค.2564

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (หน่วยบริการ)

11 ต.ค.64

30 ก.ย.2565

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เภสัชกรรม)

1 ต.ค.2564

1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย.2564

30 ก.ย.2564 - 11 ต.ค.2564

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานเภสัชกรรมฯ

21 ก.ย.2564

21 ก.ย.2564 - 30 ก.ย.2565

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการหน่วยไตเทียม

7 ก.ค.2564

7 ก.ค.2564 - 30 ก.ย.2564

 

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28 พ.ค.2564

28 พ.ค.2564 - 30 ก.ย.2564

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพอเศษ มีห้องน้ำ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ค.2564

27 พ.ค.2564 - 30 ก.ย.2564

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 เม.ย.2564

26 เม.ย.2564 - 26 พ.ค.2564

 

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer) โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ต.ค.2563

26 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564

 

ประกวดราคาซื้อยา Salmeter/Fluticasone Propionate Evohaler 25/250 mcg 120 dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ต.ค.2563

12 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

2 ต.ค.2563

2 ต.ค.2563 - 31 ต.ค.2564